รูปภาพภายในหอพักหญิง V.U.

ห้องแอร์

2500

ห้องพัดลม

2000

ห้องน้ำภายในห้องพัก

ห้องแอร์

ห้องแอร์

ห้องแอร์

ภายในห้องพัก

ห้องน้ำภายในห้องพัก

ห้องพัดลม

สัญญาเช่าห้องพัก

บุคลากรภายในหอพัก สตรี วี.ยู

นางสมศรี พวงเกาะ

ผู้ดูแลหอพัก

นายสำเริง บุญมี

รักษาความปลอดภัย

นายสมภาร มาบิดา

รักษาความปลอดภัย

นางสาวอุไรวรรณ ราชาไชย

แม่บ้าน